Saffron Bahraman là gì mà được săn lùng nhiều đến cháy hàng?